Til lærerenReglerFjernundervisningKøb spillet Start spil

Forslag til spilvariationer og efterbehandlingsøvelser

Sådan kan I variere spillet:

Differentiér mellem eleverne:

Grammarian indeholder grammatikspørgsmål i tre forskellige sværhedsgrader (recruit, normal og hard). Vi har tilpasset recruit til udskolingen, normal til udskolingen og 1.g, mens hard egner sig bedre til 2.g og 3.g. Vi ved selvfølgelig, at der er forskel på elever, og de tre sværhedsgrader giver dig derfor også en mulighed for at differentiere mellem eleverne, når du sammensætter grupper/hold og bestemmer, hvilke sværhedsgrader de skal vælge.

Spil kun med udvalgte regioner:

Hvis I fx ikke har arbejdet med adverbier eller præpositioner endnu, kan I undlade at lægge tokens i disse regioner. På den måde kan du styre, hvilke grammatiske områder eleverne skal arbejde med.

Denne variationsmulighed gør det bl.a. muligt for jer at bruge Grammarian som et hurtigt repetitionsspil efter et afsluttet forløb om fx verber.

Spil med flere eller færre tokens:

Du styrer selv spillets varighed ved at angive, hvor mange spørgsmål eleverne skal besvare for at vinde. Hver token repræsenterer et spørgsmål, og et spil kan vare mellem 25 og 60 minutter afhængigt af, om I kun lægger én token i hver region, eller om I lægger tokens på alle spillefelter.

Spil på tid:

Holdene har kun 1 minut til at svare på hvert grammatikspørgsmål. Når de ikke at svare (eller svarer de forkert) inden for det ene minut, får det næste hold i rækken lov til at svare på spørgsmålet.

Spil sammen som klasse:

I lægger en spilleplade i midten af klassen, placerer tokens på alle spillefelter og stiller én meeple på startfeltet. Spillet foregår som normalt, men nu er klassen på ét samlet hold. Dvs. én ad gangen går eleverne op og rykker sin brik hen på et felt og får stillet et spørgsmål. Eleven må gerne få hjælp fra klassekammeraterne til at besvare spørgsmålet. Første gang I rykker ind på en ny region, ser I introduktionsvideoen til denne region i fællesskab (både videoer og spørgsmål vises med klassens projektor).

Brug det i fjernundervisning:

Pga. COVID-19 kan det i perioder være nødvendigt med fjernundervisning, men ikke desto mindre kan I stadig få glæde af at spille Grammarian i klassen. Hvis I bruger Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout eller en anden virtuel platform, kan I blot benytte de digitale spilelementer, dvs. videoerne og det digitale kort med tilhørende spørgsmål. Du kan fx inddele eleverne i grupper og give dem til opgave at bevæge sig gennem hele kortet ved at svare rigtigt på tre spørgsmål i hver region – vinderne er gruppen med flest rigtige svar. I plenum kan I derefter samle op på spillets gang samt arbejde videre med vores forslag til efterbehandlingsøvelser, hvor eleverne skriftligt eller mundtligt kan arbejde mere kreativt med videomaterialet fra Grammarian-universet.

Efter I har spillet:

Du kan bruge nedenstående øvelsesforslag som opsamling på elevernes spil. Øvelserne får eleverne til at arbejde undersøgende og reflekterende med grammatikken og giver jer på den måde mulighed for at arbejde endnu mere funktionelt. Til mange af forslagene har vi udarbejdet konkrete arbejdsspørgsmål, som er klar til at blive printet eller videresendt til eleverne.

Hvad var let/svært/sjovt/underligt?

Saml op på spillet i plenum ved at tage en snak om de forskellige spørgsmål. Havde eleverne lettere ved at svare på nogle spørgsmål end andre? Her kan I i fællesskab komme nærmere på, hvilke områder af grammatikken I skal arbejde mere på. Diskutér også, om spillet var sjovt, underligt eller måske drønkedeligt – og i så fald hvorfor. Det kan give eleverne en mulighed for at sætte ord på, hvilken måde de godt kan lide at lære på, og det kan måske give dig en fornemmelse af deres læringsstile.

Sammenhæng mellem regioner/monstre og ordklassernes funktion:

Bed eleverne tænke over og forklare, hvordan der er en sammenhæng mellem det, der sker i regionerne og funktionen af hhv. substantiver, adjektiver, pronominer, adverbier, præpositioner og verber. 

Idéen bag hver region kan du se her:

Nounia (regionen for substantiver/navneord)
Her er der en overflod af mennesker, dyr, steder, navne og genstande. Men et altædende kæmpemonster er ved at ribbe Nounia fra alt, hvad der overhovedet befinder sig i regionen. Uden substantiver er der nemlig ikke noget tilbage, der giver mening.

Adjectivia (regionen for adjektiver/tillægsord)
Her er der et smukt og malerisk miljø, som ville få alle poeters ordforråd til at flyde i stride strømme. Men hundredvis af kryb er begyndt at udsende en gas, der destruerer al sans for beskrivelse. Uden beskrivende ord bliver alt nemlig koldt og kedeligt.

Pronounia (regionen for pronominer/stedord)
Her lægger befolkningen meget vægt på effektiv kommunikation og på at skelne mellem fx min og din og os og dem. Men et enormt blævermonster får alt til at flyde sammen til udefinerbare klumper af slim. Uden pronominer er det nemlig svært at skelne mellem hvem, hvad og hvis.

Adverbia (regionen for adverbier/biord)
Her går folk ekstremt meget op i punktlighed, og alles tidsfornemmelse og stedsans spiller 100%. Men nogle krigsherrer fra rummet spreder en sygdom, der gør dem diffuse, og en regional borgerkrig er derfor brudt ud. Uden adverbier kan vi nemlig ikke udtrykke tid, sted og måde.

Preposistan (regionen for præpositioner/forholdsord)
Her står alt i den perfekte afstand til hinanden, befolkningen har et skønt indbyrdes forhold, og alt emmer af ro og fred. Men en øgleagtig troldmand er ved at ødelægge tyngdekraften, og alt og alle flyver nu ustyrligt rundt og kan ikke finde fast ståsted. Uden præpositioner kan ingenting nemlig stå i forhold til hinanden.

Verbia (regionen for verber/udsagnsord)
Her er befolkningen altid i bevægelse og aktivt handlende. Men en isfugl har frosset alt til is, og befolkning er nu ikke stand til at røre sig ud af flækken. Uden verber kan vi nemlig aldrig give udtryk for handlinger og tilstande.

Find på alternative regioner i grupper:

Inddel eleverne i seks grupper, og lad dem sammen finde på nye regioner, der afspejler de samme grammatiske funktioner (hvordan kunne Adverbia eller Adjectivia have set ud på en anden måde?) 
Et eksempel kunne være, at befolkningen i Adverbia pludselig talte som robotter, fordi de havde mistet deres evne til at bruge adverbier og dermed ikke længere kunne nuancere sproget. 
Lad hver gruppe præsentere deres idé for resten af klassen, og diskutér i fællesskab, om deres idé er dækkende for ordklassens funktion.
Hent elevrettet opgavebeskrivelse på engelsk

Find på nye regioner i grupper:

Inddel eleverne i seks grupper, og lad dem sammen finde på nye regioner, der afspejler sætningsled (subjekt, verballed, direkte objekt, indirekte objekt, adverbialled og subjektsprædikat) 
Et eksempel kunne være, at hele befolkningen i Subjectivia ville være superstjerner og spille hovedrollen i de største Hollywoodfilm (fordi subjektet har hovedrollen i sætningen). 
Lad hver gruppe præsentere deres idé for resten af klassen, og diskutér i fællesskab, om deres idé er dækkende for sætningsleddenes kendetegn.
Hent elevrettet opgavebeskrivelse på engelsk

Fra semantisk ordklasseøvelse til sætningsanalyse:

Bed eleverne om at finde på substantiver, verber og adjektiver, der passer til genren sci-fi og/eller fantasy (fx spaceship, discover, futuristic). Skriv 10 ord fra hver ordklasse op på tavlen. Eleverne skal nu sammen med sidemanden danne kreative sætninger med brug af disse ordklasser. De må gerne bruge flere ord og andre ordklasser, så længe hver sætning som minimum indeholder et substantiv, et verbum og et adjektiv fra tavlen. Udvælg de fire bedste eller sjoveste sætninger, og skriv dem op på tavlen. Undersøg nu i fællesskab sætningerne på tavlen. Bed eleverne om at kategorisere alle ordklasserne og at analysere sætningens syntaks. 
Hent elevrettet opgavebeskrivelse på engelsk

Kreativ skriftlig opgave: Opfind en helt ny region

Sæt hver elev til at skrive ca. 200 ord, hvor de beskriver en helt ny region med en grammatisk funktion. På den måde kan de få lov til at være kreative, mens de skal opfinde en region, hvor miljøet og kulturen afspejler en indflydelse fra fx konjunktioner, numeralier, tegnsætning eller ordstilling.

Elevernes opgaver kan tælle som skriftlige afleveringer, og I kan efterfølgende arbejde funktionelt med grammatikken ud fra elevernes egen tekstproduktion. Bed fx eleverne om at finde adverbier i deres tekst, at bøje alle adjektiverne eller at omskrive alle verber til datid osv.
Hent elevrettet opgavebeskrivelse på engelsk